Telefon +420 774 431 196, PO-PÁ: 9:00 - 17:00

Menu

REKLAMACE

 

Není něco s objednaným zboží v pořádku? Abysme mohli reklamaci, co nejrychleji vyřídit, je nutné nás kontaktovat a zaslat potřebné dokumenty.

Kontaktujte nás písemně na info@italskyinterier.cz.

 

 • číslo objednávky
 • důvod reklamovaného zboží
 • fotografie poškozeného zboží - detaily
 • fotografie krabice/ palety, ve které zboží dorazilo - nejlépe vyfotit také rohy 
 • informace, zda jste dopravci zapsali do předávacího protokolu údaje o poškozeném zboží
 • je nutné, abyste krabici/ paletu, ve které zboží přišlo, nevyhazovali

  

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Italsky Interier s.r.o.
místem podnikání Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice

identifikační číslo: 06892817
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.italskyinterier.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) Italsky Interier s.r.o.,  místem podnikání Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice , identifikační číslo: 06892817 (dále jen „prodávající“ nebo „prodejce“) upravuje postup při reklamaci zboží (věci) a uplatnění vad zboží (věci) nakoupeného od prodávajícího jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) a zároveň upravuje práva kupujícího z vadného plnění pro případ, že kupující je spotřebitelem.

 

2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Práva z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího 

2.3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamaci po celou provozní dobu.

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícím bližším.

2.5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňové dokladu.

2.6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

3. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouvy nestanoví jinak.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden na daňovém dokladu.

3.3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí 24 měsíců.

3.4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele) v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.

3.5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.6. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

3.7. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 30-ti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatně porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec včas uskutečnit.

3.8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.9. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

4. REKLAMACE (spotřebitel i podnikatel)

4.1. Tato část reklamačního řádu platí pro spotřebitele i podnikatele.

4.2. Prodávajícího odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • Má věc vlastnost, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;
 • Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

4.3. Kupující je povine při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

4.4. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. Pokud jsou tyto obaly poškozeny nebo je zde jiná vada, je povinen tuto skutečnost zapsat do přepravního listu a neodkladně nahlásit na e-mail: info@italskyinterier.cz

4.5. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě výše uvedené má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy (čl. 4.6. reklamačního řádu).

4.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo odmítne vadu odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.7. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem nebo přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

4.8  Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

4.9. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.10. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
K účinkům dle předchozího odstavce soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena., Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

 

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO REKLAMACI SPOTŘEBITELEM

5.1. Tato část reklamačního řádu platí pouze, pokud je kupující v postavení spotřebitele.

5.2. Kupující má právo od kupní smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce za podmínek a ve lhůtách uvedených v obchodních podmínkách a v poučení o právu odstoupit od smlouvy, které je součástí obchodních podmínek.

5.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.

5.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

5.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném k obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení obecně závazných právních předpisů a těchto reklamačních podmínek o záruce za jakost.

5.7. Ustanovení čl. 5.6. tohoto reklamačního řádu se nepoužije
a) U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

5.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.4 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.10. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

6. VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

6.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 • Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží
 • Vada na zboží vznikla opotřebením obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci
 • Jde –li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím
 • Mechanické poškození zboží
 • Neodbornou instalací (montáží), zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem určeno nebo není v souladu s povahou věci
 • Poškozením v důsledku vyšší moci

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

7.2. Pokud bude některé ustanovení tohoto reklamačního řádu v rozporu s donucujícím ustanovením obecně závazných předpisů, nepřihlíží se takovému k ustanovení tohoto reklamačního řádu.

7.3. Kontaktní údaje prodávajícího pro potřeby reklamace nebo uplatnění práva z vad Italsky Interier s.r.o., adresa elektronické pošty info@italskyinterier.cz; telefon +420 774 431 196

V Českých Budějovicích, dne 1.6.2017

ODBĚR NOVINEK

Vyplňte vaší e-mailovou adresu a získejte pravidelný přehled o tajných akcích a novinkách italského interiéru. Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY